top of page

CELE STRATEGICZNE 

ŻŁOBKA INTEGRACYJNEGO

 

Wspieranie rozwoju wrodzonych predyspozycji dziecka poprzez wyrażanie wiary w jego możliwości, oczekiwanie znacznych osiągnięć i pomoc w odkrywaniu jego wewnętrznego bogactwa.

 

 

Organizowanie procesu kształcenia w sposób zapewniający każdemu dziecku wszechstronny i harmonijny rozwój oraz odpowiednie przygotowanie do podjęcia nauki w szkole.

 

 

Rozwijanie u wychowanków cech takich jak: samodzielność, wiara we własne możliwości, zaradność, otwartość, empatia, odporność emocjonalna, umiejętność współdziałania itp.

 

 

Stawianie zadań proporcjonalnych do możliwości, warunków fizycznych i psychicznych dziecka oraz wymaganie odpowiedzialności za ich realizację.

 

Budzenie pragnienia stawania się dobrym, odpowiedzialnym, odważnym, wytrwałym, czyli budzenie zachwytu ideałami i zachęcanie do dążenia ku wartościom nieprzemijającym.

 

 

Pozwalanie na ponoszenie konsekwencji dokonywanych przez dzieci wyborów oraz uświadamianie, iż każdy ma prawo do popełniania błędów, które powinien wykorzystywać do stawania się lepszym.

 

 

Zapobieganie kształtowaniu się złych nawyków i przyzwyczajeń, a wyrabianie nawyków właściwych.

 

 

Ochrona przed wszelkiego rodzaju złem (np. przemocą w filmach dla dzieci itp.).

 

Wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka, współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.

bottom of page